Afgeronde projecten

De recent afgeronde projecten zijn hieronder weergegeven. Indien u meer wilt weten over één van onze projecten, neemt u dan gerust contact met ons op.

14516 - Quickscan Flora- en faunawet Hoogstraat in Weesp
In verband met een renovatie is door De Groene Ruimte een ecologische quickscan ingevolge de Flora- en faunawet uitgevoerd voor het plangebied aan de Hoogstraat in Weesp.

13513 - Ecologisch advies haalbaarheid pilots inundatie
De Groene Ruimte heeft een toetsing uitgevoerd naar de haalbaarheid van de pilot voor de aanleg van inundatievelden zonder dat het natuurbeheertype van de betreffende percelen aangetast wordt.

13507 - Veldcheck Flora- en faunawet onderhoud gasleidingen op een locatie op Papendal
De Groene Ruimte heeft in verband met onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan gasleidingen op een locatie op Papendal een veldcheck uitgevoerd naar middels de Flora- en faunawet beschermde soorten.

13505 - Quickscan Flora- en faunawet N318 Varsseveld - Aalten
In verband met de herinrichting van en onderhoud aan de N318 tussen Varsseveld en Aalten is door De Groene Ruimte een ecologische quickscan ingevolge de Flora- en faunawet
uitgevoerd.

13504 - Advies pilot ‘Duurzaam beheer’ voor de spoorbermen traject Meppel - Leeuwarden
Voor de pilot ‘Duurzaam beheer’, welke uitgevoerd gaat worden in de spoorbermen van het traject Meppel - Leeuwarden, heeft De Groene Ruimte advies gegeven in de vorm van een velddag met de opdrachtgever, toetsing van de voorgenomen werkwijze aan de huidige waarden en beoogde doelen en advisering ten aanzien van de uitvoering van de pilot.

13502 - Quickscan Flora- en faunawet herontwikkeling C&A in Zaandam
In verband met de herontwikkeling van de C&A in Zaandam is door De Groene Ruimte een quickscan uitgevoerd. Hiermee is na gegaan of er een kans bestaat dat er door de voorgenomen ingreep beschermde planten of dieren worden verstoord en zo ja welke vervolgstappen dan in het kader van de Flora- en faunawet zijn vereist.

13499 - Onderzoek natuurwaarden planlocatie ASK, ‘t Harde
In verband met de voorgenomen aanleg en exploitatie van een brandweer-oefenlocatie is door
De Groene Ruimte een oriënterend onderzoek uitgevoerd naar de natuurwaarden in een plangebied op oefenterrein ASK van Legerplaats Oldebroek bij ‘t Harde.

13498 - Quickscan Flora- en faunawet Churchillweg in Wageningen
In verband met de voorgenomen wijzigingen aan een pand aan de Churchillweg is door De Groene Ruimte een ecologische quickscan ingevolge de Flora- en faunawet uitgevoerd.

13497 - BREEAM-NL In-Use Stadspoort in Ede - ecologisch onderzoek en advies
Ten behoeve van de certificering van het winkelcentrum Stadspoort in Ede volgens het duurzaamheidskenmerk BREEAM-NL In-Use, is door De Groene Ruimte een ecologisch onderzoek uitgevoerd waarbij de resultaten zijn verwerkt tot een natuurrapportage. Op basis van de natuurrapportage is een natuuradvies opgesteld.

13496 - Quickscan Flora- en faunawet visvijver Isselt in Amersfoort
In verband met de voorgenomen reconstructie van de visvijver Isselt in Amersfoort is door De Groene Ruimte een ecologische quickscan ingevolge de Flora- en faunawet uitgevoerd.

13495 - Quickscan Flora- en faunawet N303 bij Huinen
In verband met de voorgenomen aanleg van een rotonde op de N303 bij Huinen is door De Groene Ruimte een ecologische quickscan ingevolge de Flora- en faunawet uitgevoerd.

13493 - Quickscan Flora- en faunawet N802 Scherpenzeel - Barneveld
In verband met de voorgenomen reconstructie en onderhoudswerkzaamheden aan de N802 tussen Scherpenzeel en Barneveld is door De Groene Ruimte een ecologische quickscan ingevolge de Flora- en faunawet uitgevoerd.

13491 - Nader onderzoek Flora- en faunawet beschermde soorten tracé glasvezelkabel Velserbroek
Na aanleiding van de bevindingen uit een quickscan is door De Groene Ruimte een nader onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van beschermde soorten. In het bijzonder is gekeken naar beschermde plantensoorten.

13490 - Quickscan Flora- en faunawet Apeldoornseweg in Arnhem
In verband met de voorgenomen werkzaamheden aan de uitbouw van een woonhuis aan de Apeldoornseweg in Arnhem is door De Groene Ruimte een ecologische quickscan ingevolge de Flora- en faunawet uitgevoerd.

13489 - BREEAM-NL In-Use Passage Corridor in Veenendaal - ecologisch onderzoek en advies
Ten behoeve van de certificering van Passage Corridor in Veenendaal volgens het duurzaamheidskenmerk BREEAM-NL In-Use, is door De Groene Ruimte is een ecologisch onderzoek uitgevoerd waarbij de resultaten zijn verwerkt tot een natuurrapportage. Op basis van de natuurrapportage is een natuuradvies opgesteld.

13486 - BREEAM-NL nieuwbouw datacenter Ziggo Kollenbergweg in Amsterdam - Ecologisch advies
Voor de certificering van het datacenter van Ziggo aan de Kollenbergweg in Amsterdam volgens het duurzaamheidskenmerk BREEAM-NL nieuwbouw datacenter, is door De Groene Ruimte is een ecologisch advies opgesteld.

13485 - Quickscan Flora en faunawet N271 in Gelderland
In verband met het voorgenomen onderhoud aan de provinciale weg N271 in Gelderland is door De Groene Ruimte kort voorafgaand aan de wegwerkzaamheden de bermen van de op- en afrit van de A73 ter plaatse gecontroleerd op planten- en diersoorten die in het kader van de Flora- en faunawet zijn beschermd.

13484 - Quickscan en aanvullend onderzoek Flora- en faunawet N848 in Gelderland
In verband met de voorgenomen reconstructie van de N848 tussen Leerdam en de A15 zijn door De Groene Ruimte, kort voorafgaand aan de wegwerkzaamheden, de bermen ter plaatse gecontroleerd op planten- en diersoorten die in het kader van de Flora- en faunawet zijn beschermd.

13483 - Quickscan Flora- en faunawet beschoeiing Fort de Gagel in Utrecht
In verband met de voorgenomen herstelwerkzaamheden aan de beschoeiing van een deel van de waterlopen bij Fort Gagel in Utrecht is door De Groene Ruimte een ecologische quickscan ingevolge de Flora- en faunawet uitgevoerd.

13482 - Quickscan Flora- en faunawet Mozartstraat in Elst
In verband met de voorgenomen sloop van een aantal seniorenwoningen gevolgd door nieuwbouw aan de Mozartstraat in Elst is door De Groene Ruime een ecologische quickscan ingevolge de Flora- en faunawet uitgevoerd.

13479 - Quickscan en nader onderzoek beschermde soorten Flora- en faunawet Eikenlaan in Ede
In verband de voorgenomen bestemmingswijziging en herinrichting van het plangebied aan de Eikenlaan in Ede is door De Groene Ruimte een quickscan ingevolge de Flora- en faunawet uitgevoerd. Naar aanleiding van de uitkomsten van de quickscan is een nader onderzoek uitgevoerd naar vleermuizen, Eekhoorn, Steenmarter, Gierzwaluw, uilen en Sperwer..