Projecten

Hieronder is een selectie van de projecten weergegeven die De Groene Ruimte de afgelopen jaren heeft uitgevoerd.

Beheer- en onderhoudsplannen waterbergingen

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) legt voor tijden van wateroverlast extra waterbergingen aan: kleinere en grotere gebieden die primair als functie hebben om tijdelijk grote hoeveelheden water vast te houden opdat wateroverlast elders wordt voorkomen. Deze waterbergingen hebben vaak ook een natuurdoel. Om de waterbergingsfunctie met het daaraan gekoppeld natuurdoel te garanderen, moeten deze waterbergingen doelgericht worden beheerd.
In opdracht van het HHNK heeft De Groene Ruimte in 2013 beheer- en onderhoudsplannen opgesteld voor 10 waterbergingen, in grootte variërend van 1,5 ha tot 17 ha. De kennis en ervaring van De Groene Ruimte is samengevoegd met de specifieke gebiedskennis van het HHNK. Door deze constructieve samenwerking is het doel om de medewerkers van HHNK te ontlasten, bereikt.
Per waterberging is volgens een uniforme systematiek een beheer- en onderhoudsplan opgesteld.
Nadat aan alle locaties een veldbezoek is gebracht, is overlegd met de betreffende beheerder en zijn per locatie de streefbeelden en bijbehorende beheer- en onderhoudsmaatregelen bepaald. Deze zijn samengevoegd in beheergroepen, waarna per beheergroep een beheerinstructie is geschreven. Voor elke locatie zijn ook een beheerschema en een beheerkaart gemaakt, waaruit duidelijk blijkt wanneer, waar en hoe het beheer en onderhoud worden uitgevoerd.
Dankzij de nu opgestelde plannen zijn doelen en uit te voeren werkzaamheden voor alle partijen duidelijk. De kwaliteit van het planproces en het uiteindelijke resultaat hebben ertoe geleid dat De Groene Ruimte ook de volgende reeks van plannen voor zeven waterbergingen heeft opgesteld.

Boermanszwin

Omgeving Brede School Bergen

De gemeente Bergen heeft in 2008 de Brede School gebouwd. De school ligt aan de rand van de bebouwde kom. De noordelijke zijde van de school grenst aan het kleinschalige polderlandschap, de zuidelijke zijde van de school grenst aan de wijk Saenegheest.
De gemeente Bergen heeft aan De Groene Ruimte gevraagd om een ontwerp te maken voor de openbare ruimte rondom de school. Dit betreft onder andere het terrein waar voorheen de school, het kinderdagverblijf en de gymzaal stonden. In die openbare ruimte zijn speelmogelijkheden gecreëerd door de aanleg van trapveldjes en een speelbos. In de buitenste rand van het terrein is ruimte voor natuurlijke ontwikkeling; hier zijn natuurvriendelijke oevers, moerasstroken, poelen en een bosstrook aangelegd. De overgang tussen het recreatieve deel en het natuurdeel is ingericht als een vlinderpad, met bloemrijke gras en een paddenpad op de oever van de wadi, waardoor het terrein ook een educatieve functie zal vervullen.
Door de multifunctionele inrichting van dit terrein heeft de gemeente Bergen een aantrekkelijk parkje, waar voor grote en kleine bewoners in de wijk en de kinderen van de aangrenzende Brede School veel te beleven is.

Brede School Bergen

Advisering groenprojecten gemeente Bergen

In de gemeente Bergen wordt volop aandacht besteed aan het openbaar groen. De schaalgrootte verschilt enorm: van grootschalige rioleringsprojecten waarbij het groen in hele woonwijken wordt heringericht tot nieuwe aanplant na een bomenkap in een straat. De Groene Ruimte heeft de gemeente al gedurende vele jaren ondersteund met advies over grote en kleine groengerelateerde zaken.

De gemeente Bergen kent een grote verscheidenheid aan bodemtypen en karakteristieken. Enkele dorpskernen liggen tegen de duinen en de invloeden van zout en wind zijn hier duidelijk zichtbaar. Meer in het binnenland liggen de dorpen op de overgang van zand- naar kleigrond met de bijbehorende kenmerkende waterhuishouding. Door rekening te houden met deze verscheidenheid wordt voor de verschillende wijken en straten binnen de gemeente de identiteit en daarmee herkenbaarheid niet alleen behouden, maar ook versterkt. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de planten- en boomsoortenkeuze. Bij de inrichting wordt daarnaast rekening gehouden met de beoogde functie, het bijbehorende beheer en esthetiek. Een belangrijk aspect is ook het overleg met bewoners, zodat een breedgedragen plan ontstaat. Het is en blijft een prettige uitdaging om tot een ontwerp te komen, waarover zowel de gemeente als de bewoners enthousiast zijn.

Er zijn regelmatige veldbezoeken geweest en is overlegd met de medewerkers van de gemeente. Zo is een constructieve samenwerking ontstaan waardoor ook snel kon worden ingesprongen op vragen. Op deze wijze kon een waardevolle bijdrage geleverd worden aan het behoud en de versterking van het openbaar groen in de gemeente.