Projecten

Hieronder is een selectie van de projecten weergegeven die De Groene Ruimte de afgelopen jaren heeft uitgevoerd.

Natuurrapportage BREEAM-NL Kleijweg 24-28, Gouda

Een aantal panden aan de winkelstraat Kleiweg in Gouda wordt grootschalig verbouwd. De grondige renovatie wordt beoordeeld voor BREEAM-NL certificering Nieuwbouw. De verbouwing biedt kansen om de ecologische situatie in de binnenstad te verbeteren. De Groene Ruimte heeft voorstellen gedaan om verbetermaatregelen uit te voeren voor (muur-)planten en vleermuizen. De muurplanten op de kades van de stadsgrachten groeien op korte afstand van de panden aan de Kleiweg. Daarom is voorgesteld om in het plangebied voegen geschikt te maken voor de groei van muurplanten, zodat bijgedragen kan worden aan de verspreiding en ontwikkeling van muurplanten in Gouda. Verder zijn er mogelijkheden om in de muren van de panden openingen (15 mm) naar de spouwruimte te maken zodat vleermuizen de spouwruimte kunnen gebruiken als verblijfplaats. De voorgestelde maatregelen kunnen eenvoudig worden toegepast tijdens de werkzaamheden, waardoor de inspanning gering is, terwijl de ecologische situatie wordt versterkt.

Kleiweg

Ecologische advisering ZIGGO Datacenters

ZIGGO heeft de ambitie om de nieuwgebouwde datacenters te certificeren met een BREEAM-NL duurzaamheidslabel. Op een verantwoorde wijze omgaan met ecologie en natuur is onlosmakelijk verbonden met een duurzame ontwikkeling. De Groene Ruimte heeft voor de nieuwbouw van verschillende datacenters geadviseerd over de ecologische mogelijkheden, zodat er sprake is van duurzaam medegebruik van het datacenter door beschermde en zeldzame planten en dieren.

De inbreng van De Groene Ruimte bij dit soort projecten kan als volgt worden samengevat.
Om in de ontwerpfase een passend advies op te kunnen stellen wordt allereerst een ecologische verkenning uitgevoerd door een ervaren ecoloog van De Groene Ruimte. Daarbij worden de kansen in beeld gebracht voor planten en dieren die aanwezig zijn vóór de ontwikkeling. De resultaten van het veldbezoek worden gecombineerd met een bronnenonderzoek. Deze gecombineerde informatie vormt de basis voor een brainstorm, het liefst samen met de opdrachtgever, over de mogelijke verbetermaatregelen voor planten en dieren die het ontwerp biedt. De ideeën worden concreet uitgewerkt waarbij aandacht wordt besteed aan onder andere de locatie, positionering en het bijbehorend beheer. Ook geeft De Groene Ruimte een advies over het bijbehorend puntenaantal in het kader van BREEAM-NL. Op deze wijze ontstaat op voorhand een helder overzicht van de mogelijkheden. Na realisatie stelt De Groene Ruimte een ecologische verklaring op, waarin wordt geadviseerd over het uiteindelijk te behalen aantal punten op het gebied van Landgebruik & Ecologie.