Projecten

Hieronder is een selectie van de projecten weergegeven die De Groene Ruimte de afgelopen jaren heeft uitgevoerd.

Ecologische verbindingszones in Utrecht

In opdracht van de provincie Utrecht geeft De Groene Ruimte uitwerking aan twee ecologische zones in Rhenen.
De zone “Vogelenzang” loopt, parallel aan de Nederrijn, deels over de Grebbeberg en het terrein met zandwinplas van de voormalige kalkzandsteenfabriek “Vogelenzang” en pal tegen een nog te realiseren woonwijk. De uitdaging is om de zone zó in te richten dat het Edelhert de zone als passage kan gebruiken, stroomdalsoorten als Kleine steentijm en Borstelkrans en dieren als Ringslang, Boommarter en Zandhagedis er een geschikt leefgebied vinden én de zone tegelijkertijd door de toekomstige bewoners goed kan worden beleefd.
De Noordelijke Meentsteeg is een circa 2,1 km lange zone vanaf de Utrechtse Heuvelrug richting Veluwe. Hiervoor wordt in samenwerking met Veenenbos en Bosch een inrichtingsbeeld opgesteld. Bestudeerd wordt hoe andere functies zoals wonen, landbouw, waterberging en landschapsbouw geïntegreerd kunnen worden met een goed functionerende ecologische verbindingszone. Daarmee ontstaat een kans om de verbindingszone in een breder perspectief te plaatsen waardoor de kans op verwezenlijking groter wordt. Het inrichtingsbeeld is als poster gepresenteerd.

Nieuw weidevogelgebied Zegeweg

De aanleg van een nieuw tracé van de N322 (Maas en Waalweg) bij Beneden-Leeuwen betekent een doorsnijding van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Om het verlies van het weidevogelgebied voor Grutto, Tureluur en Patrijs te compenseren is door de provincie Gelderland in de omgeving een agrarische gebied van ca. 32,5 ha aangekocht, dat optimaal is ingericht voor weidevogels. Doelsoorten hierbij zijn Grutto, Tureluur en Watersnip. Daartoe is het gebied ingedeeld in zones, met verschillen in vochtigheid, nat-drooggradiënten en weidsheid, en geleidelijke overgangen tussen de verschillende biotopen. Daardoor is het gebied geschikt voor een grote variatie aan weidevogels.
Door De Groene Ruimte is het inrichtings- en onderhoudsplan voor het weidegebied opgesteld, in overleg met betrokken organisaties, zoals de provincie en het waterschap. Ook zijn alle vergunningen voorbereid en aangevraagd en is de uitvoering begeleid door De Groene Ruimte. Er is nauw contact met de aannemer geweest, opdat een optimaal eindresultaat is bereikt, waarmee het verloren gegane weidevogelgebied ruim wordt gecompenseerd, zowel in kwantiteit als in kwaliteit.

Zegeweg